Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

deanm
0987 0add
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagibon gibon
0545 92d4 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viairmelin irmelin

June 04 2015

deanm
deanm
‎- kim chcesz zostać, gdy dorośniesz ? 
- jego żoną .
Reposted fromGeniusz Geniusz viabesideyou besideyou

May 27 2015

deanm

May 06 2015

deanm
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viairmelin irmelin
5057 de80
deanm
0510 7a87
Reposted frompannakreatura pannakreatura viagibon gibon

May 04 2015

deanm
1565 1f31
Reposted frommisza misza viairmelin irmelin
7338 f392
Reposted fromsingergurl91 singergurl91 viagibon gibon
deanm
2714 c48d
Reposted fromlittlefool littlefool viagibon gibon

April 19 2015

deanm

April 02 2015

deanm
Reposted fromprecious precious
deanm
Reposted fromprecious precious
deanm
Reposted fromprecious precious

March 29 2015

deanm
0850 a135
deanm
deanm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl